Tulip Tennis Center reserveringsregels

1.     Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een tennisbaan te reserveren via internet. Als zodanig vormen ze een aanvulling op de bij Tulip Tennis Center geldende leveringsvoorwaarden.
2.     De mogelijkheid om via internet te boeken is géén recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken. Dat gebeurt bijv. indien er voortdurend ”voor alle zekerheid’ wordt gereserveerd.
3.     Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar adres-, speel- dan wel gebruiksgegevens worden bewaard voor eventueel gebruik in de bedrijfsvoering van Tulip Tennis Center.
4.     Tulip Tennis Center zal deze gegevens nooit op enige wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is i-Reservations b.v., dat moet worden beschouwd als uitvoerder van Tulip Tennis Center, zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5.     Gebruikers van Baanreserveren.nl worden spelers (Tennis) of deelnemers genoemd.
6.     Een reservering kan alleen worden gemaakt door een speler/deelnemer met een geldige inlogcode.
7.     Om in te loggen, dient men een geldig e-mailadres te hebben. Dit e-mailadres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.
8.     Spelers kunnen ‘passant’ of ‘ abonnee’ zijn. Een passant krijgt de losse baanhuur in rekening gebracht. Spelers met een abonnement dat niet het gebruik van de tennisbanen omvat, worden behandeld als passant. Dit geldt ook voor spelers met een abonnement inclusief tennisbanen in de daluren. Als deze wil reserveren buiten de daluren wordt deze ook als passant gezien.
9.     Reserveren speler (Tennis) of deelnemer.
a. Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruik maken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, een lijstje van de mensen met wie hij of zij recent speelde, of door te kiezen voor de optie ‘medespeler is geen abonnee’ In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als passant en is de losse baanhuur van toepassing.
10.   Status speler (tennis) of deelnemer.
a. Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een abonnement af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als ‘passant’ en is de losse baanhuur van toepassing, Speelt een abonnee met een passant dan krijgen beide hun eigen kosten in rekening gebracht.
b. Deelnemers worden behandeld op grond van hun status op het moment van deelnemen. Loopt een abonnement af tussen het moment van reserveren en het moment van deelname dan wordt een reservering niet geweigerd.
11.   Spelers/deelnemers mogen reserveren binnen een reserveringshorizon van 8 dagen (dus ‘vandaag’ voor ‘vandaag over één week’)
12.   Van elke reservering ontvangen speler/medespeler en deelnemer per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staat vermeld wat de eventuele kosten (alleen in geval van Tennis) zijn.
13.   Reserveringen kunnen ook online worden geannuleerd. Hierbij gelden de volgende regels:
a. Indien de reservering binnen 30 minuten na het maken ervan wordt geannuleerd dan zijn er geen verdere consequenties. U kunt uw reservering dan gewoon annuleren of aanpassen.
Is het bedrag voor de reservering via iDEAL betaald (alleen in geval van tennis) dan wordt deze betaling omgezet in een ‘token’. Het hebben van een token houdt in dat er bij de eerstvolgende reservering geen kosten in rekening worden gebracht.
b. Indien een reservering uiterlijk 4 uur voor begintijd wordt geannuleerd zijn er ook geen consequenties.
Het hebben van een token houdt in dat er bij de eerstvolgende reservering geen kosten in rekening worden gebracht.
c. Wordt een reservering te laat (d.w.z. binnen voornoemde 4 uur)  geannuleerd of is er sprake van een zgn. ‘no show’ dan krijgen beide spelers of deelnemer een strafpunt toegekend. Is het bedrag voor de reservering via iDEAL betaald (in geval van tennis) dan wordt deze betaling NIET omgezet in een ‘token’.
Met betrekking tot (straf)punten.
Iedere speler/deelnemer krijgt bij aanvang 3 punten toegekend.
Het toekennen van een strafpunt houdt in dat er 1 punt van het puntensaldo wordt afgetrokken.
Is het puntensaldo 0 dan kan er niet meer worden gereserveerd totdat het puntensaldo is opgehoogd.
Uw saldo kan worden opgehoogd door aanschaf nieuw punten. Bij aanschaf van 3 nieuwe punten brengen wij € 15,- in rekening.